[1]
Mohd Khambali @ Hambali, K. and Daud, M.Z. 2022. Pemerkasaan Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah: Ke Arah Penguatkuasaan Dan Penyeragaman Standard Sighah Fatwa. Journal of Ifta and Islamic Heritage. 1, 1 (Jan. 2022), 88–119.