(1)
Soroni, M. K. . Manhaj Hadis Imam Al-Syafi‘i Dalam Konteks Istinbat Hukum. JIFTAH 2022, 1, 173-217.