[1]
M. K. . Soroni, “Manhaj Hadis Imam al-Syafi‘i dalam Konteks Istinbat Hukum”, JIFTAH, vol. 1, no. 1, pp. 173–217, Jan. 2022.