Analisis Hadith-Hadith Zakat Dalam Karya Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī

Authors

  • Mohd Murshidi Mohd Noor Senior Lecturer, Islamic Business School (IBS), Universiti Utara Malaysia (UUM), 06010 Sintok, Kedah, Malaysia.
  • Ahmad Khilmy Abdul Rahim Senior Lecturer, Islamic Business School (IBS), Universiti Utara Malaysia (UUM), 06010 Sintok, Kedah, Malaysia.

Keywords:

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Translation of Chapter, Hadiths of Zakat

Abstract

Hadith is the second most important source in Islam after the Quran. Muslims have given hadith great attention since the early period of Islam. Usually, the works of hadith are only referred to from the point of view of the hadith and not from the point of view of Fiqh. If we want to understand hadith, the books are considered unsuitable for public reading because they are only raw material that has not been mixed to be used as a reference in Islamic Laws. However, the works of hadith are not separated from the discussions of Fiqh according to the scholars who compiled them such as Imam al-Bukhārī. The translation of the chapter found in this work describes his works on the jurisprudence of hadith. This study utilizes qualitative research methods. Based on the importance of hadith in the discussion of Fiqh as emphasized by previous hadith scholars like Imam al-Bukhārī, this article aims to obtain some views of scholars in their discussion on the understanding of the hadiths of zakat accumulated in Sahih al-Bukhārī through the translation (tarjamah) of chapter by Imam al-Bukhārī, which is considered still relevant to be discussed nowadays.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ʿAbd al-Ghanī al-Ghanīmī al-Dimashqī al-Maydānī al-Ḥanafī. Al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb. Beirut: al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, 1993.

Abū ʿAbdullāh Muḥammad Ibn Ismāʿīl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Juʿfī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Misr: al-Sultaniyyah, 1311H.

Abū Yaḥyā Zakariyyā’ al-Anṣārī al-Shāfiʿī. Asnā al-Maṭālib Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib. t.tp.: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.

Aḥmad al-Maʿrūf Shāh Waliyullāh ʿAbd al-Raḥīm al-Dihlawī. Hujjatullah al-Balighah. Kaherah: Dar al-Turāth, t.t.

ʿAlā’ al-Dīn Abī al-Ḥasan ʿAlī Ibn Sulaymān al-Mardawī. Al-Inṣāf fī Maʿrifah al-Rājiḥ min al-Khilāf. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-ʿArabī.

Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ʿUthmān. Siyar Aʿlām al-Nubalā’. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Kasānī al-Ḥanafī, ʿAlā’ al-Dīn Abū Bakr Ibn Masʿūd. Al-Badā’iʿ al-Ṣanā’iʿ fī Tartīb al-Sharāʿiʿ. Misr: Matbaʿah al-Imām, t.t.

Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʿAli. Tārīkh Baghdād Aw Madīnah al-Islām. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997.

Al-Kirmānī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi Sharḥ al-Kirmānī. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā Ibn Sharaf. Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdab. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā Ibn Sharaf. Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifah Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj Sharḥ al-Shaykh Muḥammad al-Sharbīnī al-Khaṭīb ʿalā Matn al-Minhāj. Makkah: al-Maktabah al-Faysaliyyah, t.t.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā Ibn Sharaf. Rawḍah al-Ṭālibīn. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā Ibn Sharaf. Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawī. t.tp.: Dār al-Fikr, 1983.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā Ibn Sharaf. Tahdhīb al-Asmā’ Wa al-Lughāt. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.

Al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī. Al-Maʿūnah ʿalā Madhhab Ahl al-Madīnah. Al-Riyāḍ: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāzz, t.t.

Al-Qāḍī Abū al-Walīd Sulaymān Ibn Khalf Ibn Saʿd Ibn Ayyūb Ibn Wārith al-Bājī al-Andalūsī. Al-Muntaqā Sharḥ Muwaṭṭā’ Mālik, c. 2. Misr: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf Ibn ʿAbdullāh. Al-ʿIbādah fī al-Islām, c. 15. Misr: Maktabah Wahbah, 1985.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf Ibn ʿAbdullāh. Al-Sunnah Masdaran li al-Maʿrifah Wa al-Ḥaḍārah, c. 3. Kaherah: Dār al-Shurūq, 2002.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Idrīs. Al-Dhakhīrah. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.

Al-Qurṭubī, Abū al-Fidā’ ʿAbdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣar. Al-Jāmiʿ Li Aḥkām al-Qur’ān. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-ʿArabī, t.t.

Al-Shāfiʿī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad Ibn Idrīs. Al-Umm. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.

Asrul Dauly & Ja‘far, Falsafah Pendidikan Islami Menguak Nilai-nilai Pendidikan Dalam Tradisi Islam. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Aymān Ibn Suʿūd al-ʿAnqarī. Al-Masā’il al-Mustajaddah fī Nawāzil al-Zakāh al-Muʿāṣirah. Al-Riyāḍ: Dār al-Maymān, 2009.

Fakhr al-Dīn ʿUthman Ibn ʿAlī al-Zaylaʿī al-Ḥanafī. Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq, c. 2. Kaherah: Matabiʿ al-Faruq al-Hadithah, t.t.

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad Ibn ʿAlī. Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Al-Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 2005.

Ibn Khalkān, Abū al-ʿAbbās Shams al-Dīn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Abī Bakr. Wafayāt al-Aʿyān Wa Anbā’ Abnā’ al-Zaman. Beirut: Dār Sābir, t.t.

Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAbd al-Wāḥid al-Siwasī Thumma al-Sakandarī al-Maʿrūf bi Ibn al-Hamām al-Ḥanafī. Sharḥ Fatḥ al-Qadīr, c. 2. t.tp.: Dar al-Fikr, 1977.

Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Pengurusan Zakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Buhūtī. Kashf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.

Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhūtī. Sharh Muntahā al-Irādat al-Musammā Daqā’iq Uli al-Nuhā li Sharḥ al-Muntahā, j. 3. Beirut: ʿAlam al-Kutub, 1993.

Muḥammad Abū al-Layth al-Khayr Ābādī. ʿUlūm al-Ḥadīth Aṣīluhā Wa Muʿāṣiruhā, c. 6. Kajang: Dar al-Shakir, 2009.

Muḥammad Amīn al-Shahīr bi Ibn ʿĀbidīn. Ḥāshiyah Radd al-Muhtar ʿalā al-Durr al-Mukhtār, c. 2. t.tp.: Dār al-Fikr, 1966.

Muḥammad Anwār al-Kashmīrī al-Diyūbandī. Fayḍ al-Bārī ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2005.

Nāṣir al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAbdullāh al-Samirī. Al-Mustawʿab, j. 3. Al-Riyāḍ: Maktabah al-Maʿārif li al-Nashr Wa al-Tawzīʿ, t.t.

Nūr al-Dīn ʿItr. Manhaj al-Naqd fī ʿUlūm al-Ḥadith, c. 3. Dimashq: Dār al-Fikr, 2003.

Shams al-Dīn al-Sarkhasī. Al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.

Zayn al-Dīn Ibn Najim al-Ḥanafī. Al-Baḥr al-Raqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq. Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.

Sumber Internet

Laman sesawang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Terengganu, diakses pada 5 September 2022, https://ezakat.maidam.gov.my/online/kalkulatorternakan.php.

Laman Sesawang Majlis Ugama Islam Sabah, diakses pada 5 September 2022, https://appszakat.sabah.gov.my/kalkulatorTernakan.php.

Laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah, https://jom.zakatkedah.com.my/kirazakat/tabkirazakat.php?op=1&ibx=04, diakses pada 5 September 2022.

Laman Sesawang Lembaga Zakat Selangor, diakses pada 5 September 2022, https://www.zakatselangor.com.my/keputusan-syariah-zakat/kiraan-zakat-padi/.

Laman Sesawang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, diakses pada 5 September 2022, https://www.maips.gov.my/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=70&Itemid=840&lang=ms.

Laman Sesawang Pusat Kutipan Zakat Pahang, diakses pada 5 September 2022, https://new.zakatpahang.my/index.php/kira-zakat/kalkulator-zakat-pertanian.

Laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah, diakses pada 5 September 2022, https://jom.zakatkedah.com.my/kirazakat/tabkirazakat.php?op=1&ibx=02.

Laman sesawang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Terengganu, diakses pada 5 September 2022, https://ezakat.maidam.gov.my/online/kalkulatortanaman.php.

Laman Sesawang Majlis Ugama Islam Sabah, diakses pada 5 September 2022, https://appszakat.sabah.gov.my/kalkulatorPadi.php.

Wan Noor Hayati Wan Alias dan Wan Nur Faliqha Wan Hazani, 4000 Penerima Zakat Selangor Dikesan ‘Tak Asli’, laman sesawang Berita Harian Online, diakses pada 7 November 2022, https://www.bharian.com.my/bhplus-old/2015/09/80790/4000-penerima-zakat-selangor-dikesan-tak-asli.

Downloads

Published

2023-01-31

How to Cite

Mohd Noor, M. M., & Abdul Rahim, A. K. . (2023). Analisis Hadith-Hadith Zakat Dalam Karya Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Journal of Ifta and Islamic Heritage, 2(1), 46–75. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/40