Pengaruh Parsi di dalam Tarjumān Al-Mustafīd Karya Syeikh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili

Authors

  • Ahmad Safwan Raihan Dato' Lela Maharaja Vocasional College, 71400 Rembau, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Ahmad Azlan Raihan Istiqra’ Unit, Depatment of Research, Office Mufti of Negeri, 70000 Negeri Sembilan, Malaysia.

Keywords:

Tarjumān al-Mustafīd, Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili, Tafsir, Pentahqiqan, Persian

Abstract

This article will show the Persian influence in the first tafsir book that uses Malay, namely Tarjumān al-Mustafīd. This book was written by Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili who was appointed mufti to replace Sayf al-Rijal in 1661 AD during the reign of the 14th Sultanah, namely Sultanah Safiyyatuddin. This study used the method of tahqiq, literature review and document analysis. The study found that six eminent scholars from Persian have been the reference of Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili in Tarjumān al-Mustafīd, namely Nāṣiruddīn Abī al-Khayr ᶜAbdullah bin ᶜUmar bin Muḥammad al-Shayrāzī al-Shāfiᶜī al-Bayḍāwī, Abī Ishāq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrāḥīm al-Thaᶜlabī, al-Ḥussayn ibn Masᶜūd ibn Muhammad al-Farrā` al-Baghawī son of Abū Jaᶜfar Muhammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr al-Ṭabarī, Abū ᶜ bin al-Mughīrah al-Bukhārī son of Abū ᶜAbdulLāh Muḥammad bin ᶜAbdulLāh al-Ḥākim al-Naysābūrī. These six works of these scholars have been referred to by Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili in Tarjumān al-Mustafīd. This shows the Persian influence in the writing of tafsir works in the Malay world. Apart from that, the Persian writings that have been assimilated into the life of the Malay community have also become a factor for the scholars from Persia to be the main reference.

References

Abd al-Rauf al-Singkilī, Tarjumān al-Mustafīd, Kod MSS329, disalin pada tahun 1299 H di Mekah, Kuala Lumpur:Perpustakaan Negara Malaysia.

Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Ashᶜath al-Sijistānī, Sunan lī al-Imām Abī Dāwūd. Jilid ke-3. Kaherah: Dār al-Ta`ṣīl, 2015.

Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn bin Masᶜūd bin Muḥammad bin al-Farā`, Maᶜālim al-Tanzīl fi Tafsīr al-Qur`ān – Tafsīr al-Baghawī, Pentahqiq ᶜAbd al-Razzāq al-Mahdī. Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-ᶜArabiy, 1420 H.

Al-ᶜAthqalānī, Shihābuddīn Aḥmad bin ᶜAlī bin Ḥajar, Hūdā al-Sārī li al-Muqaddimah Fatḥ al-Bārī. Jilid ke-11. Beirut: Risālah al-ᶜĀlamiyyah, 2013.

Al-Ḍaḥāk bin Mazāḥim al-Balkhī al-Hilālī, Tafsīr al-Ḍahāk, Pentahqiq Muḥammad Shukrī Aḥmad al-Zawītī. Kaherah: Dār al-Salām, 1419 H.

Ali Hasmjy, Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh. Jakarta: Penerbitan Bulan dan Bintang, 1978.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, Tafsīr al-Marāghī. Jilid ke-1. Kaherah: Maktabah al-Ḥalabī, 1365 H.

Al-Naysābūrī, Muḥammad bin ᶜAbdulLāh bin Ḥamdawīh bin Nuᶜaym bin al-Ḥākim, al-Mustadrak ᶜalā al-Ṣaḥīḥayn, Pentahqiq Muṣṭafā ᶜAbd al-Qādir ᶜAtā`. Jilid ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜAlamīyyah, 1408 H.

Al-Ṭabarī, Abū Jaᶜfar Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kathīr, Tafsīr al-Ṭabarī min Kitābih Jāmiᶜ al-Bayān ᶜan Ta`wīl Āyi al-Qur`ān, Juz 1, Pentahqiq Aḥmad Muḥammad Shākir. Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1420 H.

Al-Thaᶜlabī, Abī Ishāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāḥīm, al-Kashfu wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur`ān al-Maᶜrūf bi Tafsīr al-Thaᶜlabī, Pentahqiq Syeikh Sayyid Kasrawī Ḥasan. Beirut: Dār Kutub al-ᶜIlmiyyah, 1425 H.

Al-Zahabī, Muḥammad Ḥusīn, al-Tafsīr al-Mufassirūn. Jilid ke-1. Kaherah: Maktabah Wahbah, 1396 H.

Arivaie Rahman. "Tafsir Tarjumân Al-mustafîd Karya ‘Abd Al-rauf Al-fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-teologis dan Metodologi Tafsir." Miqot 42, no. 1 (2018): 1-22.

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17 dan 18. Bandung: Percetakan Mizan, 1995.

ᶜĀdil Nuwayhiḍ, Muᶜjam al-Mufassirīn min Ṣadr al-Islām Ḥattā al-ᶜAṣr al-Ḥāḍir. Beirut: Muassasah al-Nuwayhiḍ al-Thaqāfīyah, 1983 M /1403 H.

Charlotte Askari. “My Persian Alphabet, Tesis Ijazah Sarjana, School of Design and Art.” University of Gothenburg: Sweden, 2013.

Faḍl Ḥassan ᶜAbbās, al-Tafsīr wa al-Mufassirūn Juz 1. Umān: Dār al-Nafā`is, 2016.

Ibn Kathīr, Ismāᶜīl bin ᶜUmar, Tafsīr al- Qur`ān al-ᶜAẓīm li Ibn Kathīr, Pentahqiq Abū Isḥāq al-Ḥuwaynī. Jilid ke-7. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H.

Ibn Mandhūr Muḥammad bin Mukarram, Lisān al-ᶜArab. Jilid ke-3. t.p: t.t.

Ibn Saᶜad, Ṭabaqāt al-Kubrā, Pentahqiq Muḥammad bin Saᶜad bin Manīᶜ al-Zahrī. Jilid ke-2. Kaherah: Maktabah al-Khanījī, t.t.

Ismail, "Falsafah Wujudiyah Hamzah Fansuri Pemikiran Dan Pengaruhnya Di Dunia Melayu Nusantara." Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5, no. 3 (2017).

Kafrawi Ridwan, Ensiklopedi Islam. Vol. 4. Jakarta: PT. Ictiar Baru, 1993.

Kamus Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan Marican & Sons (Malaysia) Sdn. Bhd, 1970.

Kamus Dewan Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Mohd Syukri Yeoh. “Pemikiran Dakwah Syeikh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili.” Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM: Bangi, 2008.

Muḥammad ᶜAfīf al-Dīn al-Indūnisīy, Jamᶜ al-ᶜAbīr fī Kutub al-Tafsīr. Juz 1. Kaherah: Dār Nūr al-Yaqīn, 2019.

Muḥammad ᶜUmar al-Ḥāj, Mawsūᶜah al-Tafsīr Qablā ᶜIhda al-Tadwīn. Dimashq: Dār al-Maktabī, 1427 H.

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, “Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah.” Konvensyen Wasatiyyah di Putrajaya anjuran JAKIM dan USIM, pada 9-11 Jun 2011.

Muḥammad Ṣāliḥ al-Uthaymīn, al-Uṣūl fī al-Tafsīr. Kaherah: Maktabah al-Islamiyyah, 1422 H.

Muṣṭafā Muslim, Manāhij al-Mufassirīn. Riyāḍ: Dār al-Muslim, 1415 H.

Nāṣiruddīn Abī al-Khayr ᶜAbdullah bin ᶜUmar bin Muḥammad al-Shayrāzī al-Shāfiᶜī al-Bayḍāwī, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta`wīl al-Maᶜrūf bi Tafsīr al-Bayḍāwī, Pentahqiq Muḥammad ᶜAbdul Rahmān al-Murᶜashlī. Juz 1. Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-ᶜArabīy, 1418 H.

Norhayati Hamzah, The Government of Khurasan Under The Early `Abbāsid Caliph, Jurnal Usuluddin, Bil. 19 (2004), 139 -158.

Peter G. Riddell, Tafsir Klasik di Indonesia, Mimbar Agama dan Budaya Vol. 17, No. 2, 2000, 9.

R.O. Winstedt, A History of Malaya. t.p, 1935.

Rosihan Anwar, Ulum al-Qur’an. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

ZA, HM Syadli. "Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh." Al Qalam 20, no. 96 (2003): 125-142.

Downloads

Published

2022-01-26

How to Cite

Raihan, A. S. ., & Raihan, A. A. . (2022). Pengaruh Parsi di dalam Tarjumān Al-Mustafīd Karya Syeikh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili. Journal of Ifta and Islamic Heritage, 1(1), 150–172. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/18