Penggunaan Analisis Asid Deoksiribonukleik (DNA) Sebagai Alat Pembuktian Kes

The Usage of Deoxyribonucleic Acid (DNA) as Evidence

Authors

  • Nik Azlan Nik Man Deputy Mufti (Labuan), Mufti of Federal Territory's Office, 62100 Putrajaya, Malaysia
  • Rusjdi Ali Muhammad Professor, Ar-Raniry State Islamic University of Banda Acheh, Indonesia
  • Analiansyah Senior Lecturer, Ar-Raniry State Islamic University of Banda Acheh, Indonesia

Keywords:

Deoxyribonucleic Acid, DNA Analysis, Evidence, Court Case

Abstract

This writing touches on a few important points related to the history of the discovery of DNA and its benefits as evidence in court cases. It has been widely used and has become more sophisticated, fast, accurate, easy, and cheap with the development of technology and computer software. This study examines the views of scientists and Muslim scholars on the use of DNA analysis as something that provides benefits to humans, including as evidence in cases of malfeasance or crime. It discusses the development of evidence law provisions used to make DNA testing one of the most essential methods of evidence in Court. In order to smooth the use of DNA as a new evidence mechanism in court cases, the Deoxyribonucleic Acid (DNA) Identification Act 2009 (Act 69) was verified by the Malaysian Parliament in 1999. In comparison, the more detailed Deoxyribonucleic Acid (DNA) Identification Acid Regulations were enforced in 2012. After that, there was a significant change in the effectiveness of using DNA analysis as evidence in Court for most cases. Because the procedure is neater, organized, safer, and not much disputed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-ʿĀṣam,ʿUmar al-Shaykh, “al-Taḥlīl al-Bayūluj lil Jināyāt al-Baṣariyyah wa Hujiyyatuhu fi al-Ithbāt.” Makalah, Persidangan ke-16, Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī, Makkah al-Mukarramah 5-10 Januari 2001.

ʿAbbās Aḥmad Bāz, “Baṣmāt Ghairu Aṣābiʿ Waḥujiyyatuha Fi al-Isbāt Wa al-Qaḍā.” Makalah, Muʿtamar al-Handasat al-Warathiyyah Baina al-Sharīʿāt Wa al-Qanūn, Jaamiʿat al-Imārāt Kuliyyah al-Sharīʿāt, wa al-Qanūn, 5-7 Mac 2002.

Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2009 (Akta 699).

ʿAli al-Qarrah Dāghī, “al-Baṣmah al-Warathiyyah min Manẓūr al-Fiqh al-Islāmī.” Makalah, Persidangan ke-16, Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī, Mekah al-Mukarramah, 5-10 Januari 2001.

Alias Azhar & Abdul Ghafur Abdul Hadi. "DNA Sebagai Qarinah Di Mahkamah Syariah: Analisis Terhadap Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Perlis 2006." In Proceeding: lntemational Conference on Social Sciacer, Humanities and Technology (ICSFIT 2017) 2nd-3rd Dccmber 2017, Hotel Perdana Koia Bharu, Kelantan Malaysia, 1-9.

Arrazaq Nazri, “MCW Alu-Alukan Penubuhan Bank Data DNA”, laman sesawang Bebasnews, diakses pada 05 Mac 2022, https://bebasnews.my/2021/07/02/mcw-alu-alukan-penubuhan-bank-data-dna/.

Al-Asyqār, Muḥammād, “Ithbātu al-Nasāb bi al-Baṣmah al-Warathiyyah.” Makalah, Nadwah al-Warathiyyah wa al-Handasah al-Warathiyyah wa al-Jīnūm al-Basharī wa al-ʿIlaji al-Jīnī, Quwait, 23-25 Jumādi al-ākhir 1419H.

Azhari Zainuddin (Utusan Malaysia), dalam temu bual pakar perancangan bandar Australia Dr. Peter Jensen, 18 April 2013.

Bernama, “Akta DNA ‘kebetulan’ dengan kes Anwar”, laman sesawang Malaysiakini, diakses pada 03 Mac 2022, https://malaysiakini.com/news/88092.

Bernama, “Kembar seiras bebas dari hukum gantung sebab keliru,” laman sesawang Mstar, diakses pada 06 Mac 2023, https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2009/02/06/kembar-seiras-bebas-dari-hukum-gantung-sebab-keliru.

Bernama, “Rang Undang-Undang DNA Kontroversi,” laman sesawang Mstar, diakses pada 05 Mac 2020, https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2009/06/23/rang-undang-dna-kontreversi.

Bernama, “Simpan DNA bayi dalam bank data,” laman sesawang Berita Harian online, https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/06/833998/simpan-dna-bayi.

Bernama, “Simpan DNA bayi dalam bank data,” laman sesawang Berita Harian, diakses pada 05 Mac 2022, https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/06/833998/simpan-dna-bayi.

Fatimah Mohammad, Genetik: Konsep Dan Masalah. Tanjung Malim: Universiti Pendididkan Sultan Idris, 2003.

Fuʿād Aʿbd al-Munʿim, “al-Baṣmah al-Warathiyyah wa Dawruhaa fi al-Ithbāt al-Jinā’ī Baina al-Sharīʿah wa al-Qānūn.” Makalah, Persidangan Handasah al-Warathiyyah baina al-Sharīʿah wa al-Qānūn, Jāmiʿah Imārāt, 5-7 Mac 2002.

G. Manimaran, “Kelebihan Satu Undi Selamatkan Akta DNA”, laman sesawang Mstar, diakses pada 05 Mac 2020, https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2009/06/22/kelebihan-satu-undi-selamatkan-akta-dna.

Al-Hilālī, Saʿad al-Dīn, al-Baṣmah al-Warathiyyah wa ʿAlaiquha al-Sharʿiyyah, cet.1. Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyyah, 2001.

Ḥassan Shazillī, “al-Baṣmāh al-Jīniyyat wa Atharuha fi Ithbāt al-Nasāb.” Makalah, Nadwah al-Warathiyyah wan al-Handathah Warathiyyah Wa al-Jānūm al-Basharī wa ʿilāj al-Jīnī, Kuwait, 13-15 Oktober 1999.

Itam Sulaiman & Hazli Abdul Majid, Konsep Genetik, ed. iv. Ampang: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), “Fatwa Mengenai Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak, “laman sesawang e-Sumber Maklumat al-Ahkam al-Fiqhiyyah, diakses pada 22 Februari 2022, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15822.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), “Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak Dan Tempoh Melaksanakan Li’an Untuk Menafikan Nasab Anak,” laman sesawang e-Sumber Maklumat al-Ahkam al-Fiqhiyyah, diakses pada 22 Februari 2022, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/10304.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Isu-Isu Fatwa Munakahat Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). Putrajaya: JAKIM, 2013.

Jasri Jamal. "Kebolehterimaan teknologi dalam undang-undang keterangan Islam di Mahkamah Syariah." Jurnal Hukum 33, no. 1 (2011): 1-12.

Al-Kaʿbī, Khalifat ʿAlī, al-Baṣmah al-Warathiyyah wa Athāruha ʿAla al-Aḥkām al-Fiqhiyyah: Dirāsāt Fiqhiyyah Muqāranat. Jordan: Dār al-Faks, li al-Naṣri wa al-Tauziʿ, 2006.

Kamus Melayu-Inggeris Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1996.

Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593).

Kes Pendakwa Raya lwn Abu Bakar Bin Musa (2009) MLJU 1379.

Majallat al-Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmi 13(15), (2002), 478-81.

Malaysiakini, “Akta DNA 'kebetulan' dengan kes Anwar,” laman sesawang Malaysiakini, diakses pada 5 Mac 2022, https://www.malaysiakini.com/news/88092.

Malaysiakini, “So even if it's illegal, it's admissible?,” laman sesawang Malaysiakini, diakses pada 03 Mac 2020, https://www.malaysiakini.com/news/157998.

Al-Majmūʿah al-Bāḥithīn, Asāsiyyat al-Warathat al-Khullawiyyah al-Ṭibbiyyah, cet. ke-1. Jordan: Dār al-Fikr, 1999.

Al-Majmūʿah al-Bāḥithīn, ʿIlm al-Kuliyyāt al-Ṭibbiyyah, cet. ke-2. Iskandāriyyah: Dār al-Maʿārif, 1999.

Mohd Azam Shah Yaacob, “Bank data DNA bantu selesai kes jenayah,” laman sesawang Harian Metro, diakses pada 06 Mac 2023, https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2019/10/504451/bank-data-dna-bantu-selesai-kes-jenayah.

Mohd Haris Abdllah (Pegawai Penguatkuasa Agama Wilayah Persekutuan dan Peguam di Kajang Selangor), dalam temu bual dengan penulis pada 23 Mac 2022.

Muhammad Afham Ramli, “Kembar seiras bebas dari hukuman gantung sebab keliru,” laman sesawang sinar harian, diakses pada 06 Mac 2023,https://www.sinarharian.com.my/article/50913/berita/jenayah/kes-rogol-20-tahun-lalu-selesai-melalui-bank-data-dna.

Muhammad Afham Ramli, “Kes rogol 20 tahun lalu selesai melalui bank DNA”, laman sesawang Sinar Harian, diakses pada 05 Mac 2022, https://www.sinarharian.com.my/article/50913/berita/.

Muhammad Hazim Ahmad, Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah Saharudin, Badlhisham Mohd Nasir, and Ahmad Syukran Baharuddin. "Analisis Awal Terhadap Isu-Isu Kebolehterimaan Asid Deoksiribonukleik DNA Sebagai Bahan Bukti di Mahkamah Syariah (Preliminary Analysis of Admissibility Issues of Deoxyribonucleic Acid DNA as Evidence in Syariah Court)." UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies 6, no. 2-2 (2019): 165-181.

Muhammad Imran Razali & Hammad Mohamad Dahalan, “Perubatan Forensik Dalam Kes Serangan Seksual,” (Prosiding 6th Muzakarah Fiqh & International Conference, 3th & 14th December 2022.

Nāṣir ʿAbd Allah Maimān, al-Baṣmah al-Warathiyyah wa Ḥukmu Istikhdāmuha fi Majāl al-Ṭibb al-Shariʿī wa al-Naṣāb. t.tp: t.p, t.t.

Naṣru Farīd Wāsil, “al-Baṣmah al-Warathiyyah wa Majālāt Istifādat Minha.” Makalah, Persidangan ke-16 li al-mujtamaʿ al-Fiqh al-Islāmī, Makkah al-Mukarramah, 5-10 Januari 2002.

Norasiken Ahmad, (Pengarah Agensi Dadah Kebangsaan, Kedah), dalam temu bual dengan penulis pada 22 Mac 2022.

Nurul Halifah, “Bapa Tak Mengaku Bayi Sendiri – Bagaimana Nak Ambil Ujian DNA Di Malaysia?”, laman sesawang The Asian Parent, diakses pada 19 Februari 2021, https://my.theasianparent.com/paternity-test-malaysia.

Pendakwa Syarie Negeri Sabah lwn. Rosli bin Abdul Japar (2007) 23JH 237.

Richard Walker, Gen & DNA, terj. Oleh Wan Patanah Wan Yusoff. t.tp: t.p., 2010.

Rohaya Megat Abdul Wahab, Farah Amirah Mohd Nasri, Intan Zarina Zainol Abidin, Zaidah Zainal & Muhammad Dain Yazid. "Kesan Penyimpanan Sampel Air Liur Terhadap Kualiti DNA Genom." Sains Malaysiana 46, no. 6 (2017): 909-915.

Al-Sabīl, ʿUmar Muḥammād, “al-Baṣmah al-Warathiyyah Maday Mashrūʿiyyat Istikhdāmuha fi al-Nasab Wa al-Jināyāt.” Persidangan ke-16, Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī, Makkah al-Mukarramah 5-10 Januari 2001.

Al-Salāmī, Muḥammād Mukhtār, “al-Tahlīl al-Bayūlujī Fi al-Jināyat al-Bashariyyah wa Ḥujiyyatuhu Fi al-Ithbāt.” Makalah, Muʿtamar al-Handasah al-Warathiyyah Baina al-Shariʿah Wa al-Qanūn, Jāmiʿat al-ʿUmārāt, Kuliyyah al-Shariʿah Wa al-Qanūn, 5-7 Mei 2002.

Shreya Sinha, “Murder case finally solved with DNA evidence”, laman sesawang India Today, diakses pada 17 Mac 2022, https://www.indiatoday.in/world/story/us-rape-murder-case-solved-dna-technology.

Suhaimi Mustafa, Yaakob Che Man, Aida Azrina Azmi, Farihah Liyana Khalid & Salehan Sanusi. “Verifikasi Produk Halal Menggunakan Kaedah PCR.” Jurnal Halal 1, (2008): 53-59.

Tuan Mazlan (Ketua Pendakwa Syarie Negeri Sembilan, Seremban Negeri Sembilan), dalam temu bual dengan penulis pada 22 Mac 2022.

Utusan Malaysia, “Akta DNA: Majlis Peguam sedia bantu,” laman sesawang Malaysian Bar, diakses pada 03 April 2020, https://www.malaysianbar.org.my/article/news/bar-news/news/akta-dna-majlis-peguam-sedia-bantu.

Wan Faizal Ismayatim, “Pesawah Bayar RM3000 Ujian DNA Anak Kerbau,” New Straits Times, 21 Oktober 2006.

Al-Zuḥaily, Wahbah, “al-Baṣmah al-Warathiyyah wa Majallaat al- Istifādatu Minha.” Makalah, Persidangan al-Daurah ke-16, Mujtamaʿ al-Fiqhī al-Islāmī, Makkah al-Mukarramah, 5-10 Januari 2002.

Zuraini binti Yahya (Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), dalam temu bual dengan penulis pada 15 Mac 2020.

ʿᾹbd al-Syaṭar al-Fatḥ Allāh Saiʿid, “al-Baṣmah al-Warathiyyah fi Ḍaui al-Islām.” Makalah, Persidangan ke-16, Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī, Makkah al-Mukarramah, 5-10 Januari 2001.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Nik Man, N. A. ., Ali Muhammad, R., & Analiansyah. (2023). Penggunaan Analisis Asid Deoksiribonukleik (DNA) Sebagai Alat Pembuktian Kes: The Usage of Deoxyribonucleic Acid (DNA) as Evidence. Journal of Ifta and Islamic Heritage, 2(2), 1–31. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/48