Analisa Kritis Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’ Pada Menyatakan Makna Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat Menurut Shaykh Islam Negeri Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872M-1935M)

The Critical Analysis of Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa al-Udaba’ on the Meaning of Sharia, Tariqat, Haqiqat, Marifat by Shaykh al-Islām of Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872 M-1935 M)

Authors

  • Muhammad Khairi Mahyuddin Faculty of Leadership and Management, Islamic Science University of Malaysia (USIM), 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Keywords:

Wan Sulaiman Wan Sidek, Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat

Abstract

This article studies the biography and Sufi's thoughts of Shaykh Islam Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872 M-1935 M), a 19th century prominent Malay Kedah scholar. The objective is to discover Wan Sulaiman contributions and clarify issues of the relation between Sharia, Tariqat, Haqiqat, Marifat to be in line with Ahli Sunnah Waljamaah. The method applied in this was historical and content analysis study, particularly from risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’. The finding shows that Wan Sulaiman was a progressive malay scholar, teacher, administrator, and Sufi. His contributions cover the aspect of Islamic administration, education, social dan Sufism. He had verified dan clarified clearly as well as contemporarily relation between syariat,  tarikat, hakikat, makrifat. In fact, all these terminologies in reality are one sharing similar meaning, content and objective to clarify the substance of Islamic law (Sharia) from the aspect of its instructions and restraints. The differences occur from linguistical, pronunciation, terminological as a medium to elucidate the teaching of shariah Islam for the ummah perceiving it easily, organized, and obviously

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd al Qadir al Jilani, Sirr al Asrar. Terjemahan K.H Zezen Zainal Abidin Zayadi Bazul Asyhab. Selangor: Thinkers Library Sdn Bhd, 1997.

Abdul Fattah Haron Ibrahim, Ajaran Sesat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Abdul Majid Mohd Noor et al. Majlis Pesara Dalam Kenangan Syeikh Islam Tuan Haji Wan Sulaiman Wan Sidik. Trankripsi Pita Kaset PK419,420 &421/2000 Alor Setar: Bahagian Koleksi Kedah, Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, Ogos, 2000.

Abdul Samad Abdul Rahman, Sayr al-Salikin Tariqah Sadat Sufiyyah Terjemahan Daripada Kitab Lubab Ihya’ cUlum al-Din oleh Imam al-Ghazzali. Thailand: Maktabah wa Matbacah Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu, t.t.

Ahmad Abd Garni Hj Said, Tuan Hussain Kedah, Jabatan Sejarah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1977.

Ahmad Ibn Muhammad ‘Ajibah, Iqhaz al-Himam fi Sharh al-Hikam libn Ata’ al-Sakandari. Misr: Matbacah Mustafa al Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1972.

Ahmad Nordin b. Hj Mohd Zain, Sejarah Pendidikan Inggeris dan PelajaranTinggi Di Kedah. In Dokumentasi Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darulaman. Alor Setar: Lembaga Muzium Negri Kedah Darulaman, 1991.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, Ihya’ cUlum al-Din. t.tp: t.p. 1995.

Al-Ghazzali, Muhammad bin Muhammad. Fadaiah al Batiniyyah. Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2001.

Al-Kurdi, Muhammad Amin. Tanwir al-Qulub fi Muacamalah callam al-Qhuyub. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Quran, Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran 30 Juzuk. Dar al Fikr: Selangor, 2016.

Al-Sha’rani, Abd al-Wahhab Ahmad. Al-Tabaqat al-Kubra al-Musamma bi Lawaqih al-Anwar fi al-Tabaqat al-Akhyar. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Sirhindi, Ahmad Abdul Ahad. Al-Maktubat li al-Imam al-cAlim al-Rabbani al-Mujaddid li alfi al-Thani Ahmad al-Faruqi Al-Sirhindi. Muacrrab al-maktubat al-sharicah al-marsum bi al-durr al-maknunat al-nafisah, terj. Muhammad Murad al-Qazani. Istanbul: Siraj Kitabevi, t.t.

Appointment of a Board to carry on the Duties of the Sheikh Ul-Islam. Fail .No 824/1354. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah.

Appointment of additional Koran Teachers for the Boys and Girls Malay Schools in Kedah. Fail.No 280/1353. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah.

Ask for the Assistant of the Sheikh Ul-Islam, Kedah to Settle a Dispute Regarding the Niche in the Captain Kling Penang. Fail.No 1317/1344. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah.

Complaint Against Hj Wan Sulaiman, Chief Kathi. Fail.No:858/1338. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah.

Death of Haji Wan Suleiman b. Haji Wan Sidek, Sheikhul Islam, Kedah. No Fail. 432/1354. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah.

Engku Ahmad Zaki, Ajaran Sesat mengenali Jalan Yang Terpesong .Selangor PTS Islamika: Examination by the Sheikh Islam Kedah of the Hanafi Imam and Khatib of the Captain Kling Mosque as to his Religious Capacity and General Afficiency for Office. No Fail. 2560/1350. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah, 2007.

Halimah Desa, Sejarah Maktab Mahmud. Dalam Beberapa Aspek Sejarah Kedah, peny. K. K. Kim. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1993.

http://e-smaf.Islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/3

http://e-smaf.Islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/3.

Ismail Salleh, Bulan Piama Dalam Intisari Kebudayaan Melayu Kedah: Majlis Kebudayaan Negeri Kedah, 1986.

Ismail Salleh, Haji Wan Ibrahim bin Wan Abd Kadir (1892-1968) Biografi Ulama Kedah Darul Aman. Alor Setar, Kedah: Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman, 1996.

Mazizah Hj Md Darus, Kedah Dulu-Dulu. Terj. H. Samin. Kedah: Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, 1996.

Muhammad Hasan, Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968.

Muhammad Nafis al-Banjari, Al-Durr al- Nafis fi Bayan Wahid al-Afcal wa al-Asma’ wa al-Sifat wa al-Dhat Dhat al-Taqdis. Peny. Ilyas Ya’qub al Azhari. Misr: Matbacah Dar Ihya’ al -Kutub al-cArabiyyah, t.t.

Nor Azam Mat Noor, Nasihat Fasal gerhana Dalam Komentar dan Perspektif. In Nadwah Ulama Nusantara III Re Permision to teach Mohameden Religious Doctrines. No Fail 802/1340. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah. 15-17 April 2006.

Reconversion of a Siamese Women Named Ee Wan to Islam by the Sheikh Ul-Islam ( Malay Jawi's Version) No Fail 1472/1345. Fail Setiausaha Kerajaan Kedah.

Sedikit Kenang-Kenangan Kepada Allahyarham Tuan Haji Wan Sulaiman b. Wan Sidek (Sheikh Islam) Kedah oleh Za'aba (versi Melayu-Jawi) 20.05.1935. No. 2006/0046374. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

Tajuddin Saman, Tokoh Ulama Nusantara. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1993.

Wan Hanafi Wan Long, Mengenali Asal Usul Keturunan dan Keluarga: t.p, t.t.

Wan Shamsudin Mohd Yusof, Haji Wan Sulaiman bin Wan Sidek (1874-1935) Biografi Ulama Kedah Darul Aman. Alor Setar, Kedah: Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman, 1996.

Wan Shamsudin Mohd Yusof, Haji Wan Sulaiman bin Wan Sidek: Tinjauan Ringkas Mengenai Karya-Karyanya dan Maklumat Tambahan Untuk Biodatanya Serta Senarai Karya-Karya Lain Yang Menyentuh Tentang Dirinya. Auditorium Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Alor Setar, 2000.

Wan Shamsudin Mohd Yusof, Haji Wan Sulaiman bin Wan Sidik (1874-1935). Muzium Negeri Kedah Darulaman, 1991.

Wan Sulaiman Wan Sidek, Nur Satic wa Sayf Qatic wa Hujjah Qawiyyah fi BayanTariqah ‘alaihi Naqshabandiyyah Mujaddidiyyah. Pulau Pinang: Matbacah al-Zayniyyah, 1345H.

Wan Sulaiman Wan Sidek, Risalah Bernama Mizan al-Uqala’ wa al-Udaba’ Iaitu Pada Menyatakan Makna Shariah, Tariqah, Haqiqah dan Macrifah. Penang Matbacah United dato Keramat Road, 1352H.

Zainal Abidin bin Haji Ahmad (Za'ba), Pengembaraan ke Kedah, Perlis dan Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

Downloads

Published

2022-01-28

How to Cite

Mahyuddin, M. K. . (2022). Analisa Kritis Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’ Pada Menyatakan Makna Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat Menurut Shaykh Islam Negeri Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872M-1935M): The Critical Analysis of Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa al-Udaba’ on the Meaning of Sharia, Tariqat, Haqiqat, Marifat by Shaykh al-Islām of Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872 M-1935 M). Journal of Ifta and Islamic Heritage, 1(1), 218–245. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/21