Metodologi Pengajian Akidah Ahli Sunnah Waljamaah

Methodology of Ahli Sunnah Waljamaah in Islamic Faith Studies

Authors

  • Mohd Hamidi Ismail Senior Lecturer, Faculty of Leadership and Management, Islamic Science University of Malaysia (USIM), 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Keywords:

Methodology, Islamic Faith, Ahli Sunnah Waljamaah, Al-Ashāʿirah, Sharia, Common Sense

Abstract

The restructuring of the Islamic faith into a disciplined form underwent several phases until the Ahli Sunnah Waljamaah school of thought was completed. Their scholars have written a corpus of complete epistemological frameworks to the subject, which Muslims must believe. Discussing the framework, this research builds on a qualitative study. It analyses several related writings of the scholars of the Ahli Sunnah Waljamaah, especially the al-Ashāʿirah group, to get an implicit idea of their methodology in studying the faith. The preliminary findings found that the methodology of the scholars of Ahli Sunnah Waljamaah is comprehensive, debating all theological issues, whether based on revelation, proof or thinkable reasons. Besides that, Ahli Sunnah Waljamaah’s methodology also interacts wisely and thoughtfully with all the questions raised, whether in strengthening the Islamic faith or doubting it. Simply put, the methodology of Ahli Sunnah Waljamaah in Islamic faith studies is a neat product. It came from the scrupulousness of scholars, who detail the problems of faith and balance it according to the principles of Sharia and guide the healthy mind.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ʿAbd al-ʿAzīz Sayf al-Naṣr, Falsafah ʿIlm al-Kalām fī al-Ṣifāt al-Ilāhiyyah manhajan wa taṭbīqān. T.tp.: Maktabah al-Jāmiʿah al-Azhariyyah, 2014.

Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur’an 30 Juz. Cet. ke-6, Bahagain Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, 1995.

Al-Baghdādī, ʿAbd al-Qāhir bin Ṭāhir bin Muḥammad, al-Farq bayna al-Firq wa bayān al-Firqah al-Nājiyyah minhum: ʿAqā’id al-Firaq al-Islāmiyyah wa arā’ kibār a’lāmihā, ed. Muḥammad ʿUthmān al-Khist. Kaherah: Maktabah Ibn Sīnā, t.t.

Al-Baghdādī, ʿAbd al-Qāhir bin Ṭāhir bin Muḥammad, Uṣūl al-Dīn. Istanbul: Maṭbaʿah al-Dawlah, 1928.

Al-Bājūrī, Ibrāhim, Ḥāshiyah al-Imām al-Bājūrī ʿalā Jawharah al-Tawḥīd al-musammā Tuḥfah al-Murīd ʿalā Jawharah al-Tawḥīd, ed. ʿAlī Jumʿah Muḥammad al-Shāfiʿī. Cet. ke-5, Kaherah: Dār al-Salām, 2010.

Al-Bayhaqī, Aḥmad bin al-Ḥusayn, al-Asmā’ wa al-S{ifāt, ed. Fu’ād bin Sirāj ʿAbd al-Ghaffār. Kaherah: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t.

Al-Jurjānī, ʿAlī bin Muḥammad, al-Taʿrīfāt. ed. Muḥammad Bāsil ʿUyūn al-Sūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2009.

Al-Rāzī, Maḥmūd bin Muḥammad, Taḥrīr al-Qawāʿid al-Manṭiqiyyah, sunt. ʿAlī bin Muḥammad al-Jurjānī, al-Sayyīd al-Sharīf. cet. ke-2, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa awlādihī, 1948.

Al-Shahrastānī, ʿAbd al-Karīm, al-Milal wa al-Niḥal. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

Al-Shahrastānī, ʿAbd al-Karīm, Nihāyah al-Aqdām fī ʿIlm al-Kalām, t.tp.: t.p, t.t.

Al-Taftāzānī, Masʿūd bin ʿUmar, Sharḥ al-Maqāṣid, ed. Ibrāhim Sham al-Dīn. jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2001.

ʿAwwād bin ʿAbd Allāh al-Muʿtiq, al-Muʿtazilah wa uṣūluhum al-khamsah wa mawqif Ahl al-Sunnah minhā. Cet. ke-2, Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1995.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Muḥammad bin ʿUmar, Asas al-Taqdīs, ed. Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā’. Beirut: Dār al-Jīl, 1993.

Fāliḥ al-Rābiʿī, Tārīkh al-Muʿtazilah: fikruhum wa ʿaqā’iduhum. Kaherah: al-Dār al-Thaqafiyyah li al-nashr, 2001.

Ibn Fūrak, Muḥammad bin al-Ḥasan, Maqālāt al-Shaykh Abī al-Ḥasan al-ʿAsharī, ed. Aḥmad ʿAbd al-Raḥīm al-Shaykh. Kaherah: al-Maktabah al-Dīniyyah, 2006.

Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram, Lisān al-ʿArab, ed. Yāsir Sulaymān Abū Shādī, Majdī Fatḥī al-Sayyīd. jil. 2, Kaherah: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t.

Ibn Taymiyyah, Aḥmad bin ʿAbd al-Salām, Muwāfaqah ṣaḥīḥ al-Manqūl li ṣarīh al-Maʿqūl. ed. Muḥammad Rashād Salīm. T.tp: Dār a-Kunūz al-Adabiyyah, t.t.

Kamus Dewan, ed. ke-3. cet. ke-7, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Markaz al-Azhar li al-ta’līf wa al-tarjamah wa al-nashr, Imām Abū al-Ḥasan al-Ashʿarī Imām Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah: nahw waṣaṭiyyah Islāmiyyah jāmiʿah. j. 1., Kaherah: Dār al-Quds al-ʿArabī, 2014.

Mohd Hamidi Ismail, “Taufik Di antara Tafwid dan Ta’wil: Titik Pertemuan Madrasah Salaf Dan Khalaf”, PEMIKIR 4, 9-10 Disember 2014.

Mohd Hamidi Ismail, “Wacana Pemikiran Ibn al-Khuzaymah (m.311H) Terhadap Al-Mutashābihāt Mengikut Analisis Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī (m.606H)” , PEMIKIR II, 21-23 Julai 2010.

Muḥammad ʿAbd al-Faḍīl al-Qūṣī, Ḥawāmish ʿalā al-Iqtiṣād fī al-Iʿtiqād li ḥujjah al-Islām al-Ghazālī al-quṭubān al-thālith wa al-rābīʿ. Cet. ke-2, t.tp.: t.p., 1997.

Muḥammad Rābiʿ Muḥammad Jawharī, Dawābiṭ al-Fikr. Cet. ke -3, t.tp.: t.p., 2000.

Muṣṭafā bin Ḥamzah, Manhaj al-Ashʿarī fī qirā’ah al-Nāṣ. Kaherah: Dār al-Quds al-ʿArabī, 2014.

Nūh ʿAlī Salmān, al-Mukhtaṣar al-Mufīd fī sharḥ Jawharah al-Tawḥīd. Kuala Lumpur: Al-Bayan Corporation Sdn. Bhd, 2003.

Sibawayh, ʿAmrū bin ʿUthmān, , al-Kitab, ed. ʿAbd al-Salām Harūn. jil. 1., t.tp: ʿAlam al-Kutub, 1988.

Downloads

Published

2024-01-31

How to Cite

Ismail, M. H. (2024). Metodologi Pengajian Akidah Ahli Sunnah Waljamaah: Methodology of Ahli Sunnah Waljamaah in Islamic Faith Studies. Journal of Ifta and Islamic Heritage, 3(1), 137–168. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/70