Peruntukan Kesalahan Jenayah Tidak Menghormati Ramadan: Mengangkat Syiar Islam

Provision for Criminal Offenses of Disrespecting Ramadan: Raising Islamic Syiar

Authors

  • Nik Azlan Nik Man Enforcement Section, State Islamic Religious Affairs Department of Negeri Sembilan (JHEAINS), 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Muhammad Nurfitri Mohd Faisalni Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Sg. Besi Camp, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Muhammad Syazwan Hazimi Jamal Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia. Sg. Besi Camp, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Keywords:

Fasting, Ramadan, Law Enforcement, Islamic Syiar

Abstract

The month of Ramadan is one of Islamic syiar that should be exalted by Muslims. Violation of fasting in the month of Ramadan is a problem that must be addressed with wisdom by the Government of Malaysia as this issue can become a poor indicator of Islamic Institution’s strength in Malaysia. With the existence of legal provisions related to the criminal offense of disrespecting Ramadan, activities that desecrate the holy month have been successfully eradicated and monitored effectively. This article aims to support and justify the enforcement of criminal laws disrespecting Ramadan  which is considered as legislation that plays an important role in upholding Islamic teachings in Malaysia. This article uses a literature review method to analyze legal documents and sources within the framework of qualitative research. The findings shows that every Islamic syiar especially fasting in the month of Ramadan should be glorified and emphasized in the lives of Muslims. This article also finds that the provisions of the law related to the criminal offense of disrespecting Ramadan are relevant as an important element in efforts to defend and elevate the Islamic syiar; the month of Ramadan  and the fasting prescribed in it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, al-Muʻjam al-Awsaṭ, ed. Ṭāriq ‘Iwaḍ Allāh. Kaherah: Dār al-Ḥaramayn, t.t.

Ahmad Zaki Hamzah, (Penolong Pengarah Kanan merangkap Ketua Unit Operasi di Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan), dalam temu bual pada 10 Mei 2022.

Andy, Safria. "Hakikat puasa Ramadhan dalam perspektif tasawuf (tafsir QS Al-Baqarah: 183)." Jurnal Ibn Abbas 1, no. 1 (2018): 1-17.

Aulia Rahmi. “Puasa dan Hikmahnya terhadap Kesehatan Fizik dan Mental Spiritual.” Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, (2015): 89-106.

Daud Muhammad. "Falsafah pentadbiran keadilan jenayah Syariah: Satu penghayatan semula." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia 27, no. 1 (2015): 7-32.

Haron Din, Manusia dan Islam Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.

Haron Din, Manusia dan Islam Jilid 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.

Ibn Ḥazm, Muhammad 'Alī bin 'Alī bin Saʿīd, Al-Muḥallā bi al-Athār, ed. Abd Ghaffar Sulaiman. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 2022. Portal Rasmi E-Syariah. Diakses 22 April 2022, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/d31866f9fa58ec974825708200081476?OpenDocument.

Kamarul Azmi Jasmi, “Amalan dalam Madrasah Ramadhan: Surah al-Baqarah (2: 183-188).” Program Budaya al-Quran Siri 36, 9 Januari 2020: 1-62.

Kamarul Azmi Jasmi, “Syiar Islam dalam Amalan Sai serta Dosa Menyembunyikan Ilmu dan Kebenaran: Surah Al-Baqarah (2: 158-167).” Program Budaya Al-Quran. Siri 30, 5 September 2019: 1-18.

Muhammad Fathi Yusof, “Kesesuaian Pelaksanaan Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia,” dalam Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah: Teori & Realiti, ed. Azhar Yahya. Selangor: Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM) Publication, 2014.

Muḥammad Ibn Ismaʻīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muḥammad Zuhayr Nāṣir al-Nāṣir. t.tp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji, Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie (Jilid 2), terj. Zulkifli al-Bakri. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise, 2009.

Noriah Mohamad, Kesalahan-kesalahan Makan dan Minum pada Siang Hari Bulan Ramadhan di Bawah Peruntukan Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal: 77 Negara Brunei Darussalam. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 1998.

Perlembagaan Persekutuan, “Federal Legislation,” diterbitkan pada15 Oktober 2020, diakses 10 Mei 2022, https://lom.agc.gov.my/federal-constitution.php.

Sa'adan Man, “Fiqh Semasa: Konsep dan Aplikasinya,” laman sesawang Jabatan Agama Islam Seangor (JAIS), diakses 15 Mei 2022, https://www.jais.gov.my/userfiles/user/Artikel/ARTIKEL_FIQH_SEMASA.pdf.

Saʿīd Muḥammad al-Ramlawiy, Qaḍāya al- Ḥabs Wa al-Iʿtiqāl fi al-Fiqh al-Islāmiyy. Iskandariyyah: Dār al-Jāmiah al-Jadīdah, t.t.

Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran (30 juz). Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Siti Zubaidah Ismail. "Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah syariah di Malaysia: satu analisis." Jurnal Syariah 16, no. 3 (2008): 537-554.

Syahrohimi, “Jadual Rekod Tindakan Penguatkuasaan Bagi Kesalahan Jenayah Syariah Tidak Menghormati Ramadhan”, Unit Rekod dan Maklumat, Seremban, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, 2022.

Undang-undang Negeri Sembilan, Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992 (Enakmen No. 4 tahun 1992) (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2015).

Wan Norina Wan Hamat, Norhaslina Sulaiman & Hazwani Ubaidillah, Hukum Jenayah Islam. Ipoh: Politeknik Ungku Omar, 2021.

Zurul Iman Zakaria & Zaini Nasohah. "Cabaran Pelaksanaan Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Syariah Di Negeri Melaka: The Challenges of Implementing the Enforcement of Syariah Criminal Law in Malacca." Malaysian Journal of Syariah and Law 7, no. 2 (2019): 13-26.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Nik Man, N. A., Mohd Faisalni, M. N., & Hazimi Jamal, M. S. (2022). Peruntukan Kesalahan Jenayah Tidak Menghormati Ramadan: Mengangkat Syiar Islam: Provision for Criminal Offenses of Disrespecting Ramadan: Raising Islamic Syiar. Journal of Ifta and Islamic Heritage, 1(2), 49–70. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/28